ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 

İdari Yargı Dava Rehberi

İdari Yargı Dava Rehberi
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 120.00TL
Ürün Kodu: kitap13760

Miktar: Sepete Ekle
Yayınevi: Adalet
Basım Tarihi: 2011 Eylül
Basım Yeri: Ankara
Sayfa Sayısı: 1222
Boyut: 17 x 24,5 cm
Baskı: 2
ISBN/Ref: 9786055412753
Kategori(ler): İdare Hukuku
Kavram(lar): idari yargılama hukuku >dava rehberi


-Görevli ve Yetkili Mahkeme
-Davacı -Ehliyet-
-Davalı -Husumet-
-Dava Açma Süreleri
-Yürütmenin Durdurulması İstemi
-Dava Dilekçesinin Verileceği Yerler
-Konulara İlişkin Yüksek Mahkeme Kararları
-Matbu ve Konularına Göre Dava Dilekçesi Örnekleri
-İptal Davası Dilekçe Örnekleri
-Tam Yargı Davası Dilekçe Örnekleri
-Vergi Davası Dilekçe Örnekleri
-İdari Yargılama Sırasında Kullanılabilecek Diğer Dilekçe Örnekleri

"Bilindiği üzere idari yargıda yazılı yargılama usulü uygulandığından, hak arama özgürlüğünün en önemli enstrümanı olan dava dilekçesi, sağlıklı bir yargılama açısından büyük önem arz etmektedir. Zira, ceza yargılamasının aksine idari yargıda dava dilekçesi, bir takım şekil kurallarına tabi kılınmıştır. Dava dilekçesinde bulunması zorunlu unsurlar 2577 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sayılmıştır. Bu unsurları içermeyen dava dilekçelerinin ilk inceleme aşamasında reddedileceği ise aynı Kanunun 14 ve 15 inci maddelerinde ifade edilmiştir.
Dava dilekçesi, davalı idarenin işlem veya eylemindeki hukuka aykırılığın, bir başka ifadeyle davadaki haklılığın gereği gibi ortaya konulabilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, uygulamada sıkça rastlanılan ve dilekçe reddinden kaynaklanan hak kayıplarının engellenebilmesi amacıyla kitabımızda, dava dilekçesi ve unsurları bölümler halinde büyüteç altına alınmıştır.
Kitabın birinci bölümünde, idari yargı, askeri idari yargı ve adli yargı arasındaki görev ayrımı ile Danıştay, bölge idare mahkemesi, idare ve vergi mahkemeleri arasındaki görev paylaşımı ayrıntılı olarak incelendikten sonra müteakiben, görev konusundaki Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın en son kararlarına yer verilmiştir.
Müteakip on üç bölümde ise sırasıyla, dava dilekçesinin diğer unsurları olan yetki, davacı (ehliyet), adres, davalı (husumet), davanın konusu, tebliğ tarihi (süre), maddi olay, hukuki sebepler, deliller, sonuç ve istem, tarih ve imza ile dava dilekçesinin verilebileceği yerler konularında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Her bir bölümde konular, iptal davaları, tam yargı davaları ve vergi davalarının özellikleri dikkate alınarak ayrı ayrı incelenmiştir. Bölüm sonunda ise konuya ilişkin Danıştay kararları, gerek özetlenmek gerekse özelliğine göre belli bir bölümü aynen alınmak suretiyle okuyucunun istifadesine sunulmuştur.
Dava dilekçesinin unsurları açıklandıktan sonra ise okuyucunun istifadesi amacıyla iptal, tam yargı ve vergi davalarına ilişkin matbu dava dilekçelerine yer verilmiştir. Her bir matbu dilekçenin ardından da Danıştay Dergilerindeki konu fihristi esas alınmak ve örnek olaylar yaratılmak suretiyle alfabetik sırayla konularına göre dava dilekçesi örnekleri okuyucunun istifadesine sunulmuştur."(Önsözden)

İçindekiler

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • GÖREV
 • I--YARGI YETKİSİNİ KULLANAN MAKAMLAR-1
 • A)-GENEL OLARAK-1
 • B)-TÜRK YARGI SİSTEMİNİN BÖLÜMLERİ-2
 • 1--Anayasa Yargısı-2
 • 2--Adli Yargı-3
 • 3--Askeri Ceza Yargısı-5
 • 4--İdari Yargı-6
 • a)-Askeri İdari Yargı-6
 • b)-Genel İdari Yargı-7
 • II--GENEL OLARAK GÖREV KAVRAMI-7
 • III--GENEL İDARİ YARGININ GÖREV ALANI-9
 • A)-DANIŞTAY’IN GÖREVLERİ-9
 • 1--İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay’ın Görevleri-9
 • a)-Bakanlar Kurulu Kararlarına Karşı Açılan İptal ve Tam Yargı Davaları-10
 • b)-Başbakanlık, Bakanlıklar ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müsteşarlarıyla İlgili Müşterek Kararnamelere İlişkin İptal ve Tam Yargı Davaları-11
 • c)-Bakanlıkların Düzenleyici İşlemleri İle Kamu Kuruluşları veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarınca Çıkarılan ve Ülke Çapında Uygulanacak Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılacak İptal ve Tam Yargı Davaları-11
 • d)-Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca Verilen Kararlar Üzerine Uygulanan Eylem ve İşlemlere Karşı Açılacak İptal ve Tam Yargı Davaları-13
 • e)-Birden Çok İdare veya Vergi Mahkemesinin Yetki Alanına Giren İşlere Karşı Açılacak İptal ve Tam Yargı Davaları-14
 • f)-Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu Kararları İle Bu Kurulun Görev Alanı İle İlgili Danıştay Başkanlığı İşlemlerine Karşı Açılacak İptal ve Tam Yargı Davaları-14
 • g)-Tahkim Yolu Öngörülmeyen Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan İdari Davalar-15
 • h)-Özel Kanunlarda Belirtilen ve Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar-15
 • 2--Danıştay’ın Belediyeler ile İl Özel İdarelerinin Seçimle Gelen Organlarının Organlık Sıfatlarını Kaybetmeleri Hakkındaki İstemleri İncelemek ve Karara Bağlamak Görevi-16
 • 3--Temyiz Mercii Olarak Danıştay’ın Görevi-16
 • B)-BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ-17
 • 1--Yargı Çevresindeki İdare ve Vergi Mahkemelerinde Tek Hâkim Tarafından Verilen Kararları İtiraz Üzerine İncelemek ve Kesin Hükme Bağlamak-18
 • 2--Yargı Çevresindeki İdare ve Vergi Mahkemeleri Arasında Çıkan Görev ve Yetki Uyuşmazlıklarını Kesin Karara Bağlamak-18
 • 3--Diğer Kanunlarla Verilen Görevleri Yerine Getirmek-19
 • C)-İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ-20
 • 1--İptal Davaları-20
 • 2--Tam Yargı Davaları-24
 • a)-Genel Olarak-24
 • b)-İdari Sorumluluk-25
 • aa)-Hukuki Dayanağı-25
 • bb)-Şartları-26
 • cc)-Sorumluluk Sebepleri-27
 • aaa)-Hizmet Kusuru-28
 • bbb)-Kusursuz Sorumluluk-30
 • 3--İdari Sözleşmelerden Dolayı Taraflar Arasında Çıkan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar-32
 • a)-Özel Hukuk Sözleşmeleri-32
 • b)-İdari Sözleşmeler-33
 • aa)-Tanımı-33
 • bb)-İdari Sözleşmeleri İdari Yargının Görev Alanına Tabi Kılan Kriterler-34
 • cc)-İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Dava Türleri-35
 • D)-VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ-36
 • IV--ASKERİ İDARİ YARGININ GÖREV ALANI-38
 • A)-ASKERİ İDARİ YARGININ VARLIK NEDENİ-38
 • B)-ASKERİ İDARİ YARGININ GÖREV ALANI-41
 • 1--Asker Kişi ile İlgili İdari İşlem ve Eylem Kriteri-41
 • a)-Asker Kişiler-43
 • aa)-Subaylar-43
 • bb)-Askeri Memurlar-44
 • cc)-Astsubaylar-44
 • dd)-Askeri Öğrenciler-45
 • ee)-Uzman Erbaş ve Uzman Jandarmalar-45
 • ff)-Sözleşmeli Erbaş ve Erler - Erbaş ve Erler-46
 • gg)-Sivil Memurlar-46
 • b)-Asker Kişi İle İlgili Olma Kavramı-47
 • aa)-İdari İşlemin Asker Kişilerle İlgili Olması-47
 • bb)-İdari Eylemin Asker Kişilerle İlgili Olması-48
 • 2--Askeri Hizmete İlişkin İdari İşlem ve Eylem Kriteri-48
 • a)-İdari İşlemin Askeri Hizmete İlişkin Olması-49
 • b)-İdari Eylemin Askeri Hizmete İlişkin Olması-49
 • aa)-NATO’da Görevli Asker Kişilerin Neden Olduğu Zararlar-50
 • bb)-Jandarmanın Eylemlerinden Doğan Zararlar-50
 • cc)-Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Eylemlerinden Doğan Zararlar-51
 • dd)-Askeri Tatbikatlar Sırasında Doğan Zararlar-51
 • V--ADLİ YARGININ GÖREV ALANI-51
 • A)-ADLİ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIKLAR-52
 • 1--İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerinden Doğan Davalar-52
 • 2--Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özel Hukuka Tabi Faaliyetlerinden Doğan Uyuşmazlıklar-52
 • 3--Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Aleyhine Açılan Tazminat Davaları-53
 • 4--Devlet Memurunun Kişisel Kusuruyla Hazineye Verdiği Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Tazminat Davaları-53
 • 5--İdarenin Özel Kişilere veya Kamu Görevlilerine Karşı Açtığı Davalar-54
 • 6--İdareye Ait Taşıtların Yaptığı Kazalar Nedeniyle Doğan Zararların Tazmini İstemli Davalar-54
 • 7--İdarenin Haksız Fiil - Fiili Yol Etkinliklerinden Doğan Davalar-55
 • 8--Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Tazminat Davaları-56
 • 9--Adli Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesi İle İlgili Tazminat Davaları-56
 • 10--Medeni Kanun Uyarınca Adli Yargının Görevli Olduğu Davalar-56
 • a)-Kişisel Durum Sicilinin (Nüfus Kütüklerinin) Düzeltilmesine İlişkin Davalar-56
 • b)-Vasi, Kayyım, Yasal Danışman ve Vesayet Dairelerinin Kusurundan Doğan Zararların Tazmini İstemiyle Açılacak Davalar-57
 • c)-Tapu Sicili İle İlgili Davalar-57
 • 11--Kamulaştırma Kanununun Uygulanmasından Doğan Bir Kısım Davalar-57
 • 12--İş Kanununun Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıklar-58
 • 13--Sosyal Sigortalar Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklar Sonucu Açılacak Davalar-59
 • 14--Posta İdaresi İle Posta İdaresinin Hizmetinden Yararlananlar Arasındaki Uyuşmazlıklar-59
 • 15--Orman Kanununun Uygulanmasından Doğan Davalar-60
 • 16--Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan Kaynaklanan Davalar-60
 • 17--İcra - İflas Memurlarının Kusurlarından Doğan Zararların Tazmini İstemli Davalar-60
 • 18--Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanundan Doğan Bazı Davalar-61
 • 19--Kanun Dışı Yakalanan ve Tutuklanan Kişilerin Uğradıkları Zararların Tazmini İstemiyle Açılan Davalar-61
 • 20--Kaçakçılıkla Mücadelede Kanunundan Doğan Bazı Uyuşmazlıklar-62
 • 21--Devlet İhale Kanununun Uygulanmasından Doğan Bazı Uyuşmazlıklar-62
 • 22--Futbol Federasyonu Tarafından Tesis Edilen İşlemlerden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar-63
 • 23--Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü İle İkramiye Kazanılması ve Ödenmesi Konusunda Doğacak Uyuşmazlıklar-63
 • 24--Kabahatler Kanunu Uyarınca Verilecek Cezalara Karşı Yapılacak İtirazlar-63
 • a)-Görevli Mahkeme-63
 • b)-5326 sayılı Kanunda Düzenlenen Kabahat Türleri-65
 • aa)-Emre Aykırı Davranış-65
 • bb)-Dilencilik-65
 • cc)-Sarhoşluk-65
 • dd)-Gürültü-65
 • ee)-Rahatsız Etme-65
 • ff)-İşgal-65
 • gg)-Tütün Mamullerinin Tüketilmesi-65
 • hh)-Kimliği Bildirmeme-66
 • ıı)-Çevreyi Kirletme-66
 • ii)-Afiş Asma-66
 • jj)-Silah Taşıma-66
 • 25--Diğer Kanunlarda Düzenlenen İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtirazlar-67
 • a)-Görevli Mahkeme-67
 • b)-İdari Yaptırımların Düzenlendiği Diğer Kanunlar-69
 • 26--İdarenin Eylem ve İşlemlerinden Kaynaklanan Yaralanma ve Ölüm Olaylarından Dolayı Açılacak Tazminat Davaları-74
 • VI--İDARİ - ASKERİ İDARİ VE ADLİ YARGI MERCİLERİ ARASINDA ÇIKACAK GÖREV UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ-74
 • A)-UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ-74
 • B)-GÖREV UYUŞMAZLIĞI-75
 • 1--Olumlu Görev Uyuşmazlığı-75
 • a)-Olumlu Görev Uyuşmazlığı (Md. 17)-75
 • aa)-Şartları-75
 • bb)-Usulü-76
 • b)-Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarma (Md. 10)-76
 • aa)-Şartları-77
 • bb)-Usulü-77
 • 2--Olumsuz Görev Uyuşmazlığı-78
 • a)-Şartları-79
 • b)-Usulü-79
 • 3--Yargı Mercilerince Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesi Amacıyla Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurulması-79
 • a)-Şartları-80
 • b)-Usulü-80
 • İÇTİHATLAR-81
 • 1--UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI-81
 • 2--DANIŞTAY KARARLARI-177
 • 3--ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI-233
 • 4--YARGITAY KARARLARI-264
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • YETKİ
 • I--YETKİ KAVRAMI VE İDARİ YARGIDA YETKİ SORUNU-311
 • II--İDARİ DAVALARDA GENEL YETKİ KURALI-313
 • III--İDARİ DAVALARDA ÖZEL YETKİ KURALLARI-313
 • A)-KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ DAVALARDA YETKİ-313
 • 1--Atama ve Nakillerle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalarda Yetkili Mahkeme-315
 • 2--Göreve Son Verme, Emekli Edilme veya Görevden Uzaklaştırılma İşlemlerinden Kaynaklanan Davalarda Yetkili Mahkeme-316
 • 3--Kamu Görevlileri İle İlgili Diğer Davalarda Yetkili Mahkeme-317
 • B)-TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ-318
 • 1--Taşınmaz Mallarla İlgili Mevzuatın Uygulanması veya Bunlara Bağlı Her Türlü Haklara İlişkin İdari Davalar-318
 • 2--Kamu Mallarına İlişkin İdari Davalar-318
 • C)-MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN MEVZUATIN UYGULANMASINA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ-319
 • D)-SINIR UYUŞMAZLIKLARINDA YETKİ-319
 • E)-TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ-319
 • F)-TAM YARGI (TAZMİNAT) DAVALARINDA YETKİ-320
 • 1--İdari İşlemlerden Kaynaklanan Tam Yargı Davalarında Yetki-320
 • 2--Zararın Bayındırlık ve Ulaştırma Gibi Bir Hizmetten Doğması Sonucu Açılan Tam Yargı Davalarında Yetki-321
 • 3--İdari Eylemlerden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları-321
 • 4--Diğer Hallerde Yetki-321
 • G)-VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YETKİ-321
 • 1--Tarh, Tahakkuk ve Ceza Kesme İşlemlerini Konu Alan İdari Davalarda Yetki-322
 • 2--Gümrük Vergilerinde ve Vergi Hatalarında Yetki-323
 • 3--Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundan Doğan Uyuşmazlıklar Sonucu Açılan Davalarda Yetki-323
 • 4--Diğer Uyuşmazlıklarda Yetki-323
 • IV--İDARİ YARGI YERLERİNİN BULUNDUĞU İLLER VE YARGI ÇEVRELERİ-324
 • A)-BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN KURULDUĞU İLLER-324
 • B)-İDARE MAHKEMELERİNİN KURULDUĞU İLLER VE YARGI ÇEVRELERİ-325
 • C)-VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULDUĞU İLLER VE YARGI ÇEVRELERİ-326
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • DAVACI (EHLİYET)
 • I--GENEL OLARAK-359
 • II--EHLİYET-360
 • A)-TARAF EHLİYETİ-360
 • 1--Gerçek Kişilerin Taraf Ehliyeti-360
 • 2--Tüzel Kişilerin Taraf Ehliyeti-361
 • B)-DAVA EHLİYETİ-362
 • 1--Gerçek Kişilerin Dava Ehliyeti-362
 • a)-Tam Dava Ehliyetine Sahip Gerçek Kişiler-362
 • b)-Sınırlı Dava Ehliyetine Sahip Gerçek Kişiler-362
 • c)-Dava Ehliyetine Sahip Olmayan Gerçek Kişiler-363
 • 2--Tüzel Kişilerin Dava Ehliyeti-363
 • a)-Özel Hukuk Tüzel Kişileri-363
 • aa)-Vakıflar-364
 • aaa)-5737 sayılı Vakıflar Kanunu Hükümlerine Göre Vakıfların Dava Ehliyeti-364
 • bbb)-4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Vakıfların Dava Ehliyeti-364
 • bb)-Dernekler-365
 • cc)-Sendikalar-366
 • aaa)-Sendikalar ve İşveren Sendikaları-366
 • bbb)-Kamu Görevlileri Sendikaları-366
 • dd)-Ticari Şirketler-367
 • aaa)-Kollektif Şirketler-367
 • bbb)-Komandit Şirketler-368
 • ccc)-Anonim Şirketler-368
 • ddd)-Limited Şirketler-368
 • eee)-Kooperatif Şirketleri-369
 • b)-Kamu Hukuku Tüzel Kişileri-369
 • c)-Tüzel Kişiliğine Sahip Olmayan Kamu Kuruluşları İle Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları-370
 • C)-SÜBJEKTİF EHLİYET-370
 • 1--Genel Olarak-370
 • 2--İptal Davalarında Menfaat İhlali-371
 • a)-Menfaat İhlali Kavramının Anlamı-371
 • b)-Menfaat İhlali Kavramının Unsurları-372
 • aa)-Menfaatin Meşru Olması-372
 • bb)-Menfaatin Kişisel Olması-372
 • cc)-Menfaatin Güncel Olması-373
 • 3--Tam Yargı Davalarında Hak İhlali-373
 • a)-İdari Eylem Sonucu Ölüm Meydana Gelmesi Halinde Açılacak Tam Yargı Davası-373
 • b)-İdari Eylem Sonucu Bedeni Zarar Meydana Gelmesi Halinde Açılacak Tam Yargı Davası-374
 • c)-İdari Eylem veya İşlem Sonucu Kişinin Manevi Değerlerinin Zarara Uğratılması Halinde Açılacak Tam Yargı Davası-374
 • d)-İdari İşlem Sonucu Zarara Uğranılması Halinde Açılacak Tam Yargı Davası-374
 • e)-İdari Sözleşmelerden Dolayı Açılacak Tam Yargı Davası-374
 • f)-Mahkeme Kararlarının Yerine Getirilmemesi Sonucu Uğranılan Zararların Tazmini İstemli Davalar-374
 • III--DAVA DİLEKÇESİNDEKİ DAVACI BÖLÜMÜNE İLİŞKİN ÖRNEKLER-374
 • A)-GERÇEK KİŞİ DAVACI-374
 • 1--Davacı Gerçek Kişi Taraf ve Dava Ehliyetine Sahipse-374
 • 2--Davacı Gerçek Kişi Kendisini Vekil Vasıtasıyla (Avukatla) Temsil Ettiriyorsa-374
 • 3--Davacı Gerçek Kişi Reşit Değilse-375
 • 4--Davacı Gerçek Kişi Vesayet Altında İse-375
 • B)-TÜZEL KİŞİ DAVACI-375
 • 1--Özel Hukuk Tüzel Kişileri-375
 • a)-Vakıflar-375
 • aa)-Mazbut Vakıflar-375
 • bb)-Mülhak Vakıflar-375
 • cc)-Cemaat ve Esnaf Vakıfları-375
 • dd)-4. 10. 1926 Tarihinde Sonra Kurulan Vakıflar-375
 • b)-Dernekler-375
 • c)-Sendikalar-375
 • d)-Ticari Şirketler-376
 • aa)-Kollektif Şirket-376
 • bb)-Komandit Şirket-376
 • cc)-Anonim Şirket-376
 • dd)-Limited Şirket-376
 • ee)-Kooperatif-376
 • 2--Kamu Hukuku Tüzel Kişileri - Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları-376
 • İÇTİHATLAR-377
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • ADRES
 • I--DAVA DİLEKÇESİNDE ADRES YAZILMA ZORUNLULUĞU-461
 • II--ADRES YAZILMAMASI VEYA DEĞİŞEN ADRESİN BİLDİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI-462
 • A)-ADRES YAZILMAMASI-462
 • B)-ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMEMESİ-462
 • İÇTİHATLAR-464
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • DAVALI (HUSUMET)
 • I--DAVA DİLEKÇESİNDE DAVALI İDARENİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU VE SONUÇLARI-481
 • II--İDARİ YARGIDA DAVALI OLABİLECEK BİRİMLER-482
 • A)-KAMU HİZMETİ KAVRAMI-482
 • B)-KAMU TÜZEL KİŞİLERİ (DAVALI OLABİLECEK KAMU KURUM VE KURULUŞLARI)-484
 • 1--Genel Olarak-484
 • 2--Kamu Tüzel Kişileri-485
 • a)-Devlet-485
 • b)-Diğer Kamu Tüzel Kişileri-486
 • aa)-Yer Yönünden Diğer Kamu Tüzel Kişileri (Mahalli İdareler)-486
 • bb)-Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları)-488
 • aaa)-Faaliyet Alanları Açısından: -489
 • bbb)-Yönetim Biçimleri Açısından: -489
 • ccc)-Faaliyet Konuları Açısından: -489
 • aaaa)-İdari Kamu Kurumları: -489
 • bbbb)-İktisadi Kamu Kurumları: -490
 • cccc)-Sosyal Kamu Kurumları: -490
 • dddd)-Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları: -490
 • eeee)-Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları: -490
 • C)-BAĞIMSIZ İDARİ KURUMLAR (BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER)-491
 • 1--Genel Olarak-491
 • 2--Türkiye’de Bağımsız İdari Kurumlar-491
 • III--DAVA TÜRLERİNE GÖRE DAVALI OLABİLECEK İDARELER-492
 • A)-İPTAL DAVALARI-492
 • 1--Merkezi İdare-493
 • a)-Merkez Teşkilatı-493
 • aa)-Cumhurbaşkanlığı İşlemleri-493
 • bb)-Başbakanlık İşlemleri-493
 • cc)-Bakanlık İşlemleri-493
 • dd)-Tüzel Kişiliği Bulunan Genel Müdürlük İşlemleri-493
 • b)-Taşra Teşkilatı-493
 • aa)-Valilik İşlemleri-493
 • bb)-Kaymakamlık İşlemleri-494
 • 2--Mahalli İdareler-494
 • a)-İl Özel İdaresi-494
 • b)-Belediyeler-494
 • c)-Köy İdaresi-494
 • 3--Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları-495
 • a)-Kamu İktisadi Teşebbüsleri-495
 • b)-Sosyal Kamu Kurumları-495
 • c)-Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları-495
 • d)-Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Üst Kuruluşları-495
 • e)-Bağımsız İdari Kurumlar-496
 • B)-TAM YARGI DAVALARI-496
 • 1--İdari İşlemden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları-496
 • 2--İdari Eylemden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları-497
 • C)-VERGİ DAVALARI-497
 • D)-İDARİ SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN DAVALAR-497
 • İÇTİHATLAR-498
 • ALTINCI BÖLÜM
 • DAVANIN KONUSU
 • I--GENEL OLARAK-523
 • II--DAVA TÜRLERİNE GÖRE DAVANIN KONUSU-523
 • A)-İPTAL DAVALARI-523
 • 1--Genel Olarak İptal Davaları-523
 • 2--İdari İşlem Kavramı ve Unsurları-524
 • a)-İdare Tarafından Tesis Olunması-524
 • b)-Kamu Hizmetinin İfası Amacıyla Tesis Olunması-524
 • c)-Kamu Gücü Ayrıcalıkları Kullanılarak Tesis Olunması-524
 • d)-Tek Yanlı Olarak Tesis Olunması-524
 • e)-Kesin ve İcrai Nitelik Taşıması-524
 • 3--İptal Davasına Konu Olamayacak İşlemler-525
 • a)-Kesin ve İcrai Nitelik Taşımayan İşlemler-525
 • b)-Yargı Denetimine Kapalı Olan İşlemler-525
 • c)-Yok Hükmünde Olan İşlemler-526
 • d)-İdari Yargının Görev Alanına Girmeyen İdari İşlemler-526
 • e)-Kesin Hükme Bağlanan İdari İşlemler-526
 • 4--İptal Davasına Konu Olabilecek İdari İşlemlere İlişkin Davanın Konusu Bölümü Örnekleri-526
 • a)-Birel İşlemler-526
 • aa)-Atama İşleminin İptali-526
 • bb)-Göreve Son Verme İşleminin İptali-526
 • cc)-Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmemesi İşlemi-527
 • dd)-Silah Ruhsatı Verilmemesi İşleminin İptali-527
 • ee)-Gazete Basım Yerinin Mühürlenmesi İşleminin İptali-527
 • ff)-Belediye Tarafından İşyerleri Açılış Kapanış Saatinin Belirlenmesi İşleminin İptali-527
 • gg)-İşletme ve Kullanım İzni Verilmemesi İşleminin İptali-527
 • b)-Düzenleyici - Genel İşlemler-527
 • aa)-Bakanlar Kurulu Kararının İptali-527
 • bb)-Genelge İptali-527
 • cc)-Yönetmelik İptali-527
 • dd)-Tüzük İptali-528
 • B)-TAM YARGI DAVALARI-528
 • 1--Genel Olarak Tam Yargı (Tazminat) Davalarının Nitelikleri-528
 • 2--İdari Eylem Kavramı-528
 • 3--İdarenin Sorumluluğunun Dayanağı-529
 • 4--Tam Yargı Davalarının Çeşitleri-529
 • a)-Tazminat Davaları-529
 • b)-İstirdat Davaları-529
 • c)-İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar-530
 • d)-Vergi Davaları-530
 • 5--Tam Yargı Davasının Konusu-530
 • 6--Tam Yargı Dava Dilekçesinde Davanın Konusu Bölümüne İlişkin Örnekler-530
 • a)-İdari İşlemden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları-530
 • b)-İdari Eylemden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları-531
 • C)-VERGİ DAVALARI-531
 • İÇTİHATLAR-532
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • TEBLİĞ TARİHİ (DAVA AÇMA SÜRESİ)
 • I--DAVA DİLEKÇESİNDE TEBLİĞ TARİHİNİN BULUNMASI ZORUNLULUĞU-573
 • A)-GENEL OLARAK-573
 • B)-İPTAL DAVALARINDA-574
 • 1--İdari Uyuşmazlıklarda-574
 • 2--Vergi Uyuşmazlıklarında-575
 • 3--Düzenleyici İşlemlerin İptali İstemli Davalarda-575
 • 4--İlan Yoluyla Yapılan Bildirimlerde Tebliğ Tarihi-575
 • C)-TAM YARGI DAVALARINDA-576
 • 1--İdari İşlemden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları-576
 • 2--İdari Eylemden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları-576
 • II--İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRESİ-577
 • A)-GENEL OLARAK-577
 • B)-İPTAL DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ-579
 • 1--Dava Açma Süresinin Başlangıcı-579
 • a)-İdari Uyuşmazlıklarda-579
 • b)-Vergi Uyuşmazlıklarında-580
 • c)-İdarenin Dava Açacağı Konularda-580
 • d)-Düzenleyici İşlemlerin İptali İstemli Davalarda-580
 • e)-İlan Yoluyla Yapılan Bildirimlerde Dava Açma Süresi-581
 • 2--Doğrudan İptal Davası Açılması Halinde Dava Açma Süresi-581
 • 3--Üst Makamlara Müracaatı Müteakip İptal Davası Açılması Halinde Dava Açma Süresi-581
 • 4--İşlem Tesisi İçin İlgililerce İdareye Başvuru Halinde Dava Açma Süresi-581
 • a)-İdarenin Suskun Kalması-582
 • b)-İdarenin Zımni Ret Süresi Geçtikten Sonra Yanıt Vermesi-582
 • c)-İdarenin Kesin Yanıt Vermesi-583
 • d)-İdarece Kesin Yanıt Verilmemesi-583
 • C)-TAM YARGI DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ-583
 • 1--İdari İşlemden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları-583
 • a)-Genel Olarak İdari İşlemin Yol Açtığı Zararlar Sorunu-583
 • b)-İşlemden Doğan Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi-585
 • aa)-İdari İşlemlere Karşı Doğrudan Tam Yargı Davası Açılması-585
 • bb)-İdari İşlemin Uygulanmasından Doğan Zararlara Karşı Doğrudan Tam Yargı Davası Açılması-586
 • cc)-İptal ve Tam Yargı Davalarının Birlikte Açılması-586
 • dd)-İdari İşleme Karşı Önce İptal Davası Sonra Tam Yargı Davası Açılması-587
 • 2--İdari Eylemden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları-588
 • a)-Ön Karar Müessesesi ve Dava Açma Süresi-588
 • aa)-İdareye Başvuru ve Ön Karar Alma Zorunluluğu-588
 • aaa)-Bir Yıllık Başvuru Süresi-589
 • bbb)-Ön Kararda Beş Yıllık Süre-590
 • bb)-Ön Karar Alındıktan Sonra Dava Açma Süresi-590
 • b)-Ön Karar Alınması Gerekmeyen Durumlar-591
 • D)-İDARİ SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN DAVALARDA DAVA AÇMA SÜRESİ-591
 • 1--İdari İşlemlerle İlgili Ancak Sözleşmeden Ayrılabilen İşlemler-592
 • 2--İdari Sözleşmelerden Doğan Haklar-592
 • E)-GÖREVSİZ YARGI YERİNE BAŞVURMA HALİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ-592
 • III--DAVA AÇMA SÜRESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR-594
 • 1--Sürenin İşlemeye Başlaması-594
 • 2--Sürenin Tatile Rastlaması-594
 • 3--Sürenin Bitiminin Adli Tatile Rastlaması-594
 • İÇTİHATLAR-595
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • OLAYLAR (MADDİ OLAY)
 • I--GENEL OLARAK-731
 • II--İPTAL DAVALARINDA OLAYLAR BÖLÜMÜ-731
 • III--TAM YARGI DAVALARINDA OLAYLAR BÖLÜMÜ-733
 • A)-İDARİ İŞLEMDEN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVALARI-733
 • 1--İşlemin İptali İstemiyle Birlikte Açılan Tam Yargı Davası-733
 • 2--İşlemin İptaline (Davanın Reddine) Dair İdari Yargı Mercii Kararının Müteakip Açılan Tam Yargı Davası-734
 • B)-İDARİ EYLEMDEN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVASI-734
 • IV--VERGİ DAVALARINDA OLAYLAR BÖLÜMÜ-735
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • HUKUKİ SEBEPLER
 • I--GENEL OLARAK-737
 • II--İPTAL DAVALARI-737
 • A)-İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI (İPTAL DAVALARINDA HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ)-738
 • 1--Yetki Unsuru-738
 • a)-Yetki Unsuru Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri-739
 • aa)-Görev Gaspı-739
 • bb)-Yetki Gaspı-739
 • cc)-Yetki Aşımı-739
 • 2--Şekil Unsuru-740
 • 3--Sebep Unsuru-741
 • a)-İdari İşlemin Sebebinin Mevzuatta Açıkça Gösterilmesi-742
 • b)-İdari İşlemin Sebebi Mevzuatta Açıkça Gösterilmemekle Birlikte Bunun Bir Nedene Dayanması Gerektiğinin Belirtilmesi-742
 • c)-İdari İşlemin Sebebinin Mevzuatta Hiç Gösterilmemesi-742
 • 4--Konu Unsuru-743
 • 5--Amaç Unsuru-743
 • III--TAM YARGI DAVALARI-744
 • A)-GENEL OLARAK-744
 • B)-İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK-744
 • 1--İdari Sorumluluğun Gelişimi-744
 • 2--İdari Sorumluluğun Şartları-747
 • a)-Bir Zararın Varlığı-747
 • b)-Zarara Yol Açan Eylemin İdareye Yüklenebilir Nitelikte Bulunması-748
 • c)-Zarar ile Eylem Arasında İlliyet Bağının Bulunması-748
 • C)-TAM YARGI DAVALARINDA SORUMLULUK SEBEPLERİ-748
 • 1--Genel Olarak-748
 • 2--Hizmet Kusuru-749
 • a)-Tarifi-750
 • b)-Özellikleri-750
 • aa)-Hizmet Kusuru Bağımsızdır-750
 • bb)-Hizmet Kusuru Asli Sorumluluk Sebebidir-750
 • cc)-Hizmet Kusuru Anonimdir-751
 • dd)-Hizmet Kusuru Geneldir-751
 • ee)-Hizmet Kusuru Esnektir-751
 • c)-Hizmet Kusuru Sayılan Haller-751
 • aa)-Hizmetin Kötü İşlemesi-751
 • bb)-Hizmetin Geç İşlemesi-752
 • cc)-Hizmetin Hiç İşlememesi-753
 • 3--Kusursuz Sorumluluk-754
 • a)-Genel olarak-754
 • b)-Dayandığı İlkeler-755
 • aa)-Tehlike veya Risk İlkesi-756
 • bb)-Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik Veya Hakkaniyet-Nesafet İlkesi-757
 • İÇTİHATLAR-758
 • ONUNCU BÖLÜM
 • YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ (NEDENLERİ)
 • I--GENEL OLARAK-789
 • II--TANIMI VE ANLAMI-790
 • III--ŞARTLARI-791
 • A)-ŞEKLE İLİŞKİN ŞARTLAR-791
 • 1--Açılmış Bir İptal Davası Bulunması-791
 • 2--Yürütmenin Durdurulması İsteminde Bulunulmuş Olması-792
 • 3--İdari Yargı Yerinin Belirleyeceği Teminatın Yatırılmış Olması-792
 • 4--Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilen Dosyaların Öncelikle İncelenmesi-792
 • 5--Yürütmenin Durdurulması Harcının Yaratılmış Olması-792
 • B)-ESASA İLİŞKİN ŞARTLAR-793
 • 1--Telafisi Güç veya İmkânsız Zarar Kavramı-793
 • 2--Hukuka Aykırılık Kavramı-794
 • IV--YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE USUL-794
 • A)-İSTEM ŞEKLİ-794
 • B)-İSTEM SÜRESİ-795
 • V--YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİ DİLEKÇELER ÜZERİNE İDARİ YARGI YERLERİNCE VERİLEBİLECEK KARARLAR-795
 • 1--Ret Kararı-795
 • 2--Yürütmenin Durdurulması İsteminin Davalının Savunması Alındıktan Sonra veya Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasını Müteakip Görüşülmesine İlişkin Karar-795
 • 3--İdarenin Savunması veya Bilirkişi İncelemesini Müteakip Yeniden Değerlendirilmek Üzere Kabul Kararı-796
 • 4--Kabul Kararı-796
 • VI--YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARINDA TEMİNAT İSTENMESİ-796
 • VII--YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLERİ HAKKINDA VERİLEN KARARLARA İTİRAZ-797
 • VIII-VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI-798
 • A)-GENEL KURAL-798
 • B)-İSTİSNALARI-798
 • İÇTİHATLAR-800
 • ONBİRİNCİ BÖLÜM
 • DELİLLER
 • I--DAVA DİLEKÇESİNDE DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU-823
 • II--HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DÜZENLENEN BAZI MÜESSESELERDEN YARARLANMA-824
 • A)-BİLİRKİŞİ-824
 • B)-KEŞİF-827
 • C)-DELİLLERİN TESPİTİ-828
 • İÇTİHATLAR-831
 • ONİKİNCİ BÖLÜM
 • SONUÇ VE İSTEM
 • I--GENEL OLARAK-841
 • II--SONUÇ VE İSTEM BÖLÜMÜNDE YER ALACAK HUSUSLAR-841
 • A)-DAVANIN KONUSU-841
 • 1--İptal Davalarında-841
 • 2--Tam Yargı Davalarında-842
 • B)-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ-842
 • C)-DURUŞMA İSTEMİ-842
 • 1--Genel Olarak Duruşma Kavramı-842
 • 2--İptal Davalarında Duruşma İstemi-842
 • 3--Tam Yargı Davalarında Duruşma İstemi-843
 • 4--Vergi Davalarında Duruşma İstemi-843
 • 5--Duruşma İsteminin Yapılması Şekli-843
 • D)-YARGILAMA GİDERLERİ-843
 • III--SONUÇ VE İSTEM BÖLÜMÜNE İLİŞKİN ÖRNEKLER-843
 • A)-İPTAL DAVALARI-843
 • B)-TAM YARGI DAVALARI-844
 • C)-VERGİ DAVALARI-845
 • İÇTİHATLAR-846
 • ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • TARİH VE İMZA
 • İÇTİHATLAR-856
 • ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • DAVA DİLEKÇELERİNİN VERİLEBİLECEĞİ YERLER
 • I--GENEL OLARAK-859
 • II--İHTİMALLERE GÖRE DAVA DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YERLER-860
 • A)-DAVANIN DOĞRUDAN GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMEDE AÇILMASI-860
 • B)-DAVANIN GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMENİN BULUNDUĞU MAHAL DIŞINDAKİ BAŞKA BİR YERDEN AÇILMASI-860
 • 1--Davacının Bulunduğu Yerde İdare ve Vergi Mahkemesi Olması-860
 • 2--Davacının Bulunduğu Yerde İdare veya Vergi Mahkemesi Olmaması-861
 • 3--Davacının Yurt Dışında Bulunması-862
 • İÇTİHATLAR-863
 • DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
 • İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ -875
 • I--İPTAL DAVASI MATBU DİLEKÇE ÖRNEĞİ-877
 • II--KONUSUNA GÖRE İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ-880
 • A)--880
 • 1--AFET İŞLERİ-880
 • a)-Hak Sahibi Kabul Edilmeme-880
 • b)-Hasar Tespiti-883
 • 2--ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR-885
 • a)-Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatının İptali İşlemi-885
 • b)-Silah Bulundurma Ruhsatı Verilmemesi İşlemi-888
 • 3--AVUKATLIK İŞLERİ-891
 • -Baro Levhasından Silinme-891
 • B)--894
 • 1--BASIN İŞLERİ-894
 • -Gazetenin Basıldığı Yerin Mühürlenerek Kapatılması-894
 • 2--BEDEN TERBİYESİ VE SPOR İŞLERİ-897
 • 3--BELEDİYE İŞLEMLERİ-900
 • a)-Belediye Gelirleri-900
 • aa)-Maden İşletme Payı-900
 • bb)-Toplu Taşıma Karşılığı Aylık Ücret Alınması-903
 • b)-Belediye İşlemleri-906
 • aa)-İşyerleri Açılış Kapanış Saatinin Belirlenmesi-906
 • bb)-Özel Halk Otobüsü Çalışma Ruhsatının İptali-909
 • Ç)-ÇEVRE İŞLERİ-912
 • -Arıtma Tesisi Kurulmamasından Dolayı İşletme ve Kullanım İzni Verilmemesi İşlemi-912
 • D)-DÜZENLEYİCİ-GENEL İŞLEMLER-915
 • 1--Bakanlar Kurulu Kararı-915
 • 2--Genelge-918
 • 3--Yönetmelik-922
 • E)--926
 • 1--EMEKLİLİK (TC. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) İŞLEMLERİ-926
 • a)-Dul Aylığı-926
 • b)-Hizmet Borçlanması-929
 • c)-Malullük-931
 • 2--ENERJİ İŞLEMLERİ-934
 • a)-Elektrik Üretim Lisansı Verilmemesi-934
 • b)-Akaryakıt Dağıtıcısı Lisansı Verilmemesi-936
 • 3--ESKİ ESERLERE İLİŞKİN İŞLEMLER-939
 • -Koruma Kurulu Kararının İptali İstemi-939
 • G)--942
 • 1--GECEKONDU İŞLERİ-942
 • 2--GÜMRÜK İŞLERİ-944
 • H)-HARÇLARA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR-947
 • İ)--949
 • 1--İHALE İŞLERİ-949
 • a)-İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklanma-949
 • b)-İhalenin İptali İşlemi-953
 • 2--İMAR İŞLERİ-955
 • a)-Bireysel Spor Alanı Belirlenmesi-955
 • b)-İmar Düzenlemesi Sonucu Tahsis Edilen Yeni Parselin Eşdeğer Parsel Olmaması-958
 • c)-İnşaat Ruhsatı İptali-960
 • K)--963
 • 1--KAMULAŞTIRMA İŞLERİ-963
 • a)-Kamulaştırma İşleminin İptali İstemi-963
 • b)-Kısmi Kamulaştırma İşlemi-966
 • 2--KAMU KONUTLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER-968
 • a)-Bakım Onarım Gideri Talebi-968
 • b)-Konut Tahsisi - Görev Tahsisli Konut Tahsis Edilmemesi-970
 • c)-Konuttan Çıkarılma Kararı-972
 • 3--KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE İLİŞKİN İŞLEMLER-974
 • a)-Bir Başka Şirkete Verilen Senetlerin Bu Şirketin Vergi Borcu Nedeniyle Haczi-974
 • b)-Memurların Aylığından Re’sen Kesinti Yapılması-977
 • 4--KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI İŞLEMLERİ-980
 • a)-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleğinden Çıkarılma Cezası-980
 • 5--KARA ULAŞIMI VE TRAFİK İŞLEMLERİ-983
 • 6--KIYI KANUNUNDAN DOĞAN İŞLEMLER-985
 • M)--988
 • 1--MADEN İŞLERİ-988
 • 2--MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER-991
 • a)-Aday Memur İşlemleri-991
 • aa)-Aday Memurluk Süresi-991
 • bb)-Adaylık Süresi İçerisinde Atama-993
 • cc)-Adaylık Devresi İçinde Göreve Son Verme-995
 • b)-Atama İşlemi-997
 • c)-Çalışma Saatlerine ve İzinlere İlişkin İşlemler-999
 • d)-Disiplin İşlemleri-1001
 • aa)-Aylıktan Kesme Disiplin Cezası Verilmesi-1001
 • bb)-Kademe İlerlemesinin Durdurulması Disiplin Cezası Verilmesi-1003
 • cc)-Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası Verilmesi-1006
 • e)-Görevden Çekilmiş Sayılma İşlemi-1009
 • f)-Göreve Son Verme İşlemi-1012
 • g)-Harcırah İşlemleri-1015
 • h)-İlerleme ve Yükselme İşlemleri-1017
 • ı)-İntibak İşlemi-1019
 • i)-Sicil İşlemi-1021
 • j)-Ücretler ve Mali Haklar-1023
 • Ö)-ÖĞRENCİ İŞLERİ-1025
 • a)-Denklik İşlemi (Ortaöğretim)-1025
 • b)-Diploma İptali (Yükseköğretim)-1028
 • c)-Disiplin İşlemleri (Yükseköğretim)-1030
 • d)-İlişik Kesme İşlemi (Yükseköğretim)-1033
 • e)-Sınav Sonucu Başarısız Sayılma İşlemi (Ortaöğrenim Yüksek öğrenim)-1035
 • P)-PASAPORT KANUNUNDAN DOĞAN İŞLEMLER-1037
 • R)-RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İŞLEMLERİ-1040
 • S)--1043
 • 1--SİLAHLI KUVVETLER MENSUPLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER-1043
 • 2--SEÇİM İŞLERİ-1046
 • T)--1049
 • 1--TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNDAN DOĞAN İŞLEMLER-1049
 • 2--TURİZM İLE İLGİLİ İŞLER-1052
 • 3--TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ İLE İLGİLİ İŞLER-1055
 • Ü)-ÜNİVERSİTE MENSUPLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER-1058
 • 1--ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANDIRILMAMA-1058
 • 2--DOÇENTLİK SINAVINDA BAŞARISIZ SAYILMA-1060
 • 3--PROFESÖRLÜĞE ATAMA-1063
 • V)-VATANDAŞLIK İŞLERİ-1066
 • TAM YARGI (TAZMİNAT) DAVALARINA İLİŞKİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ -1069
 • I--TAM YARGI DAVASI MATBU DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-1071
 • II--KONUSUNA GÖRE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ-1074
 • A)-İDARİ EYLEMDEN DOĞAN ZARARLAR-1074
 • 1--Mala Verilen Zarar-1074
 • a)-Yol Yapım Çalışması Sırasında Oluşan Zarar - Hizmet Kusuru İlkesi-1074
 • b)-Elektrik Hatlarındaki Bakım Eksikliği Nedeniyle Oluşan Zarar - Hizmet Kusuru İlkesi-1077
 • c)-Terör Eylemi Sonucu Uğranılan Zarar - Kusursuz Sorumluluk İlkesi-1080
 • 2--Ölüm İle Neticelenen Eylem-1083
 • 3--Yaralanma ile Neticelenen Eylem-1087
 • 4--İdari Müracaat Dilekçe Örneği-1090
 • B)-İDARİ İŞLEMDEN DOĞAN ZARARLAR-1091
 • 1--İşlemin İptali İstenmeksizin Açılan Tam Yargı Davası-1091
 • 2--Mahkeme Kararını Müteakip Açılan Tam Yargı Davası-1094
 • VERGİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ -1097
 • I--VERGİ DAVASI MATBU DİLEKÇE ÖRNEĞİ-1099
 • II--KONUSUNA GÖRE VERGİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ-1102
 • A)-DAMGA VERGİSİ-1102
 • B)-EMLAK VERGİSİ-1105
 • C)-GELİR VERGİSİ-1108
 • D)-GÜMRÜK VERGİSİ-1110
 • E)-HACİZ İŞLEMİ-1113
 • İDARİ YARGIDA YARGILAMA SIRASINDA KULLANILABİLECEK DİĞER DİLEKÇELERE İLİŞKİN MATBU ÖRNEKLER-1117
 • 1--BELGE SUNMA DİLEKÇESİ-1119
 • a)-Davacı Tarafından Sonradan Belge Sunulması-1119
 • b)-Davalı İdarece Sonradan Belge Sunulması-1121
 • 2--CEVAP DİLEKÇESİ-1123
 • 3--CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ-1125
 • 4--DELİL TESPİTİ İSTEMİNE İLİŞKİN DİLEKÇE-1127
 • a)-Dava Açıldıktan Sonra Delil Tespiti İstemi-1127
 • b)-Dava Açılırken Delil Tespiti İstemi-1129
 • 5--FERAGAT DİLEKÇESİ-1130
 • 6--GÖREV İTİRAZINA İLİŞKİN DİLEKÇE-1132
 • 7--İTİRAZ DİLEKÇESİ-1134
 • a)-Davacının Vereceği İtiraz Dilekçesi-1134
 • b)-Davalı İdarenin Vereceği İtiraz Dilekçesi-1136
 • c)-İtiraza Cevap Dilekçesi (Hem Davacı Hem de Davalı İçin)-1138
 • 8--KABUL DİLEKÇESİ-1139
 • 9--KARAR DÜZELTME İSTEMİ-1140
 • a)-Karar Düzeltme İstemli Dilekçe-1140
 • aa)-Bölge İdare Mahkemesi Kararının Düzeltilmesi İstemi-1140
 • bb)-Danıştay Kararının Düzeltilmesi İstemi-1142
 • b)-Kararın Düzeltilmesi İstemine Cevap Dilekçesi-1144
 • aa)-Bölge İdare Mahkemesi Kararının Düzeltilmesi İstemine Karşı Verilecek Cevap Dilekçesi-1144
 • bb)-Danıştay Kararının Düzeltilmesi İstemine Karşı Verilecek Cevap Dilekçesi-1146
 • 10--MÜDAHALE İSTEMİNE İLİŞKİN DİLEKÇE-1148
 • 11--SAVUNMA DİLEKÇESİ-1150
 • 12--TAVZİH (AÇIKLAMA) DİLEKÇESİ-1152
 • 13--TEMYİZ DİLEKÇESİ-1154
 • a)-Davacının Vereceği Temyiz Dilekçesi-1154
 • b)-Davalı İdarenin Vereceği Temyiz Dilekçesi-1156
 • c)-Temyize Cevap Dilekçesi (Hem Davacı Hem de Davalı İçin)-1158
 • 14--YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİ DİLEKÇESİ-1160
 • 15--YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMLİ DİLEKÇE-1161
 • 16--YETKİ İTİRAZINA İLİŞKİN DİLEKÇE-1163
 • 17--YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİ DİLEKÇELER-1164
 • a)-Dava Devam Ederken Yürütmenin Durdurulması İsteminde Bulunulmasına İlişkin Dilekçe-1164
 • b)-Yürütmenin Durdurulması Kararının Aynı Mahkemeden Kaldırılması İstemli Dilekçe-1166
 • c)-Yürütmenin Durdurulması veya Reddi Kararına İtiraz Dilekçesi-1168
 • İÇTİHAT DİZİNİ-1171
 • KAYNAKÇA-1215


 • BU ÜRÜNÜ GEÇİCİ OLARAK KAMPANYALI FİYATIYLA SADECE SİTEMİZ ÜZERİNDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ. TELEFONLA SİPARİŞ İÇİN LÜTFEN SİTEMİZDEKİ İLETİŞİM NUMARASINDAN İRTİBAT KURUNUZ VEYA İNTERNET SİTEMİZ ÜZERİNDEN 7/24 SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.

   

   SİPARİŞİNİZİ KAPIDA NAKİT ÖDEMELİ OLARAK ALABİLİRSİNİZ. KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPMAK İÇİN LÜTFEN MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. KREDİ KARTI İLE ÜRÜNLERİMİZ SADECE TEK ÇEKİM OLARAK TAHSİL EDİLEBİLMEKTEDİR.SİPARİŞ VERİRKEN NAKİT VEYA KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPACAĞINIZI YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR.SİPARİŞ ÇIKTIKTAN SONRA ÖDEME ŞEKLİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAMAKTADIR. DETAYLI BİLGİ İÇİN SİTEMİZ MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.


  Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.

  Facebook'ta Payla